ઉ૫યોગી વિડીયોની લિન્ક:

1.       પોલીસ રનીંગ કેવી રીતે પાસ કરવી: https://goo.gl/F4FdVc

2.       થોડુ દોડતાં જ શ્વાસ ચડે છે? : https://goo.gl/TF1UL1

3.       રનીંગ માટે ઉ૫યોગી એ૫: https://goo.gl/bjjrDQ

4.       ફોરેસ્ટની ફીઝીકલ ટેસ્ટ સરળતાથી પાસ કરો: https://goo.gl/pgQcMy